Free Call 0886 30 87 18

Обществени поръчки – Сборник правна практика, правен анализ и правни изводи

100.00лв.

Автор: Пенчо Станкулов
Издателство: Издание на автора
ISBN: 9786199093603
Дата на издаване: 2018 г.
Корица: мека
Височина: 210 мм
Широчина: 140 мм
Страници: 536
Тегло: 860 г

Описание

Настоящият сборник правна практика в областта на обществените поръчки обхваща критични моменти в работата на възложителите и членовете на техните комисии, обхваща конкретни, разрешаващи спорни въпроси решения на
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК),
Върховния административен съд (ВАС),
Върховния касационен съд (ВКС)
и други съдилища в Република България, произнасяли се по конкретен въпрос по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и / или правилника за неговото прилагане (ППЗОП).
Посочени са и относими влезли в сила решения на административните съдилища (включително на ВАС) по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). ЗОП е субсидиарен закон спрямо ЗУСЕСИФ, Разрешените от административните съдилища юридически казуси по ЗОП във връзка с приложението му към ЗУСЕСИФ са изключително полезни, тъй като административните съдилища по области са касационна инстанция по административно – наказателните дела срещу възложителите по ЗОП, упълномощените от тях лица и срещу членовете на комисии. ВАС от друга страна се е произнасял в разширени състави по казуси по ЗОП във връзка с производствата по ЗУСЕСИФ.

Всички решения в настоящия сборник са подбрани с цел и в опит за практическа полезност и приложимост при работата на Възложителите и техните комисии, с цел максимално да се подпомогнат лицата, работещи в сферата на обществените поръчки, за законосъобразното изготвяне на документации и законосъобразното провеждане на обществените поръчки.

След представяне на съответните решения, определения и разпореждания са изложени правен анализ и/или правни изводи отразяващи личното мнение на автора, изцяло базирано на практическия му опит. Посочени са и актове, които са толкова конкретни при разрешения на конкретни въпроси по ЗОП, че авторът не добавя правен анализ и/или правни изводи, тъй като такива не са необходими. Например, в тази книга ще откриете точно и конкретно разрешение на въпроса какво означава „еквивалентен” по смисъла на ЗОП.

Анализът и изводите на автора по всички посочени в сборника решения, определения и разпореждания са относно мотивите на специализирания административен орган и мотивите на съдилищата на плоскостта на разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.
Авторът не коментира и включително не изказва мнение по фактическите констатации и изложенията на фактическите обстоятелства в решенията, определенията и разпорежданията в сборника.
Анализът и изводите на автора по представените решения са изцяло от правната страна – тълкуването на нормативите в сферата на обществените поръчки – като описанието на фактическата обстановка в посочените решения, определения и разпореждания се приема като теоретични казуси.
Авторът препоръчва закупуването и на първото му издание „Защита на възложителите по Закона за обществените поръчки. Практическо ръководство по ЗОП.
С уважение:
Пенчо Станкулов