Free Call 0886 30 87 18

Априлското въстание 1876 в пресата на Австро-Унгария

35.00лв.

Автор: Димитър Драндийски
Издателство: ИК Гутенберг
ISBN: 9786191760640
Дата на издаване: 09.05.2016 г.
Корица: твърда
Височина: 240 мм
Широчина: 160 мм
Страници: 1036
Тегло: 2000 г
Код: abfbbce9395d Категории: , Product ID: 2925

Описание

Много виенски вестници отразяват освободителната борба през пролетта на 1876 г. Телеграфните агенции и пресата на империята на Хабсбургите са сведущи за въстанията на Балканите. Не случайно те са високо ценени и често цитирани по въпроса както от чуждестранни, така и от емигрантски български вестници. Австро-унгарските кореспонденти понякога успяват да се доберат до важни факти и подробности, но пък и нерядко грешат. Така или иначе, те оформят общественото мнение като разказват за избухването, развоя и потушаването на бунтовете в България.
В книгата са подбрани, анотирани, преведени и коментирани 380 дописки, доклади, съобщения и статии. От тях се вижда, че виенските вестници обсъждат твърде обстойно и широко как Ботевата чета завладява парахода „Радецки”. Това е любима тема на няколко журналисти, което е обяснимо заради националността на кораба и съдбата на неговия австрийски капитан. Периодичният печат е важен извор за историята на българите през Възраждането, понеже той като свръхчувствителен уред долавя и регистрира и най-слабата проява на разноликия живот на обществото. Димитър Драндийски споделя пред Меланж Булгарен, че покрай издирвателската си дейност, свързана с работата по книгата, е прегледал 22 от най-влиятелните заглавия на австрийската преса по това време. На лице е изявен интерес към темата за Априлското въстание, но подходът към събитията е различен. „Стилът и начинът на отразяване на събитието обаче не са еднообразни – от малки статии и дописки в края на вестниците в първите месеци до заглавни и уводни статии от по няколко страници в края на 1876 г. По този начин те се превръщат в „огледало на чувствата” и отразяват промяната в отношението на цяла „ужасена, стресната и възмутена Европа”, категоричен е д-р Драндийски.

140-та годишнина от избухването на Априлското въстание е добър повод отново да се заговори за този смел акт на национално самосъзнание и желание за свобода и да се разгледа неговото значение в контекста на национално-освободителното движение.

Димитър Драндийски

Учебното помагало Български език като чужд за напреднали (В2, С1, С2) на авторски колектив в състав Елена Хаджиева, Милена Каменова, Весела Шушлина и Ася Асенова продължава традицията да бъдат обновявани и усъвършенствани учебните пособия по български език като чужд от екипи на катедра Български език като чужд. Затова появата на книгата не е неочаквана. Въпросите, свързани с обучението по български език като чужд, са особено актуални, още повече след като броят на чуждестранните студенти и специализанти с различни научни интереси в СУ „Св. Климент Охридски“ постоянно се увеличава.

Помагалото е структурирано в 5 раздела: Морфология, Синтаксис, Правопис и пунктуация, Стилистика и Редактиране. В края на книгата е поместено приложение с текстове, което позволява да се подбере подходящ текст за упражнение върху дадена граматическа единица или да се направят различни типове анализ – лексикално-семантичен, граматически, стилистичен.

Граматическият материал от разделите е разпределен в 24 урочни единици с единна структура: теоретична част, включваща граматическа статия, и практическа част с упражнения за проверка и затвърждаване на знанията. Тази структура е много полезна и подходяща, тъй като помага на обучаваните лесно да се ориентират в уроците и бързо да намират темата, която представлява интерес за тях. Граматическите статии са много добре систематизирани и коректно отразяват съвременните теоретични постановки, и най-важното – написани са на достъпен език. Информацията за сложните граматически единици, които са сведени до прости, в смисъла на лесни за възприемане, се предлага чрез формата на таблиците. Възприемането на граматическия материал по този начин повишава степента на усвояването и запомнянето на основните правила и форми.

Последователността на граматическите статии следва нивата на езикова компетентност – от В2 до С2. Материалът от 1 до 14 урок включва морфология и синтаксис, което отговаря на критериите на Общата европейска езикова рамка за ниво В2. Задачите към тези уроци развиват умението за леко и непринудено общуване, в което свободно да се правят подробни описания по широк кръг от теми. Основните знания от двете езикови равнища и усвояването на правилата за правопис и пунктуация подготвят обучавания за ниво С1 (то съответства на уроци от 1 до 16). Практическите задачи за С1 ориентират обучавания в особеностите на устната и писмената комуникация в официална обстановка – публична, академична и професионална среда; следват упражненията и текстовете, подходящи и за ниво С2.

Раздел Морфология включва 10 урочни единици (от 1. до 10. урок), организирани в две части: 1. Именна система (от 1 до 4 урок ) и 2. Глаголна система (от 5 до 10 урок). Тази структура на ясно диференциране на глаголната от именната система улеснява усвояването на материала по морфология, защото позволява последователно да се извеждат общите граматически характеристики на имената, както и на личните и нелични глаголни форми. Именната система е представена в урочните статии за Съществително име, Прилагателно име, Числително име и Местоимения, а глаголната система – в уроците за: Глагол. Видове глагол. Лице и число на глагола; Вид на глагола; Време на глагола; Залог на глагола; Наклонение на глагола; Нелични глаголни форми. В началото на всяка статия се изяснява семантиката на името и се посочва отнесеността му към класа на изменяемите или неизменяемите части на речта, пълнозначните или непълнозначните думи. Дефинициите са много полезни за студентите, предвид факта, че сред тях има и нефилолози, които често срещат трудности при различаване и разпознаване на частите на речта.

Разделът Синтаксис включва общо 4 урочни статии (от урок 11 до урок 14), разпределени в две части: 1. Просто изречение (включва Главни части на изречението и Второстепенни части на изречението) и 2. Сложно изречение (включва Сложно съчинено изречение и Сложно съставно изречение). Примерите в практическата част на уроците коректно илюстрират теоретичните постановки и помагат на студентите да се научат да разпознават частите на изречението и да свързват синтактични единици в сложни синтактични цялости с употребата на различни съюзни връзки.

Разделът Правопис и пунктуация обхваща две урочни единици, в които са представени правописните (урок 15) и пунктуационните норми (урок 16). Професионално е отношението на авторите и към необходимостта обучаваните да бъдат максимално коректни в употребата на българския език и в писмената комуникация, което личи от обема на материала (33 стр.). Тези граматически статии са подходящи за студентите, тъй като със знанията си, отговарящи на ниво С1, от тях се очаква да използват българския език в академична и професионална среда, където успешната комуникация изисква отлична подготовка по езикова култура.

Полезно и новаторско е включването на раздел Стилистика в помагалото. За първи път в учебно пособие на СУ от последните години в самостоятелен раздел се обръща внимание на проблеми, свързани с функциите на езика, функционалните стилове и техните особености. В този раздел читателят се запознава с езиковите особености и стиловите черти на текста, с подстиловете и жанровете, които той трябва да умее да идентифицира и разграничава. Въпреки че липсва практика в разработването на Стилистика за чужденци, разделът е отлично структуриран, а материалът представен достъпно, интересно и с подходящи практически задачи.

Видовете редактиране са част от раздел пети – Редактиране. Този раздел също е новост, защото липсва като урочна единица в досегашните помагала на СУ. Състои се от един урок, в който се разглеждат видовете редакции и се предлагат текстове за редактиране. Упражненията в практическата част са полезни както за проверяване нивото на теоретична подготвеност, така и за формиране на усет у неносителите на езика да предвиждат и разпознават и собствените си грешки.

Раздел Приложение съдържа текстове – авторски и адаптирани. Включването на текстове като приложение е ценна традиция в помагалата, издавани от екипи на Катедрата. От лингвистично гледище работата с тези текстове е перспектива да се проверяват, развиват и усъвършенстват практическите умения за различни нива на текстов анализ – лексикален, граматичен, стилистичен.

В заключение може да се подчертае, че помагалото има изключително висока стойност като граматическо пособие по български език като чужд (а и не само като чужд!). Теоретичната рамка на граматическите статии, оформянето и подбора на практическите езикови задачи може да послужи за образец на бъдещи помагала. Убедено мога да кажа, че някои от упражненията са подходящи за проверка на езиковата компетентност на студенти носители на езика, които изучават съвременен български език или езикова култура в различни факултети на СУ „Св. Климент Охридски“. Не на последно място помагалото е ценно и заради интердисциплинарния подход в неговата структура. То обединява наблюдения от лингвистика, история, география и култура. А подобен подход на работа трябва да бъде поощряван и оценяван подобаващо.

Д-р Йорданка Велкова

Additional Information

Weight 2000 g
Dimensions 240 × 160 mm