Free Call 0886 30 87 18

Няколко думи от издателя Ко­га­то пи­сах на Га­ли­на как спо­ред мен тряб­ва да из­г­леж­да офор­м­ле­ни­е­то на пър­ва­та й кни­га – с ней­на сним­ка на ко­ри­ца­та

76a7c5190200e051bde024f11c43251b.jpeg
Няколко думи от издателя Ко­га­то пи­сах на Га­ли­на как спо­ред мен тряб­ва да из­г­леж­да офор­м­ле­ни­е­то на пър­ва­та й кни­га – с ней­на сним­ка на ко­ри­ца­та

Add Comment